VOORWAARDEN

Hieronder leest u de Algemene Voorwaarden die bij Verdia van toepassing zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanbieding en overeenkomst

 

Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Verdia goederen en/of diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Verdia niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Verdia is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Verdia uitdrukkelijk zijn aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Verdia zijn vastgelegd.

1.2. Onder Verdia wordt verstaan Verdia ICT dienstverlening.

 

Prijs en betaling

 

Artikel 2

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

2.2 Betaling door wederpartij aan Verdia dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, in Euro's, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Verdia behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

2.3 Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

2.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte - de kosten van rechtskundige bijstand van Verdia daaronder inbegrepen - die Verdia moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van Verdia worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering.

 

Geheimhouding

 

Artikel 3

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Artikel 4

4.1 Alle door Verdia krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals harden software, blijven eigendom van Verdia totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan Verdia zijn voldaan.

4.2 Indien op door Verdia krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient wederpartij Verdia hiervan terstond op de hoogte te stellen. De wederpartij dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de wederpartij verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Verdia.

 

Medewerking door wederpartij

 

Artikel 5

5.1 Wederpartij realiseert zich dat het operationeel houden van hard- en software een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient wederpartij zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Verdia gesloten overeenkomst. Wederpartij zal Verdia steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

5.2 Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de hardware en/of programmatuur van Verdia en van de door Verdia te verlenen diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig maken van backups van databestanden. Ook zal wederpartij door Verdia aan wederpartij verstrekte updates, upgrades en dergelijke tijdig en op de juiste wijze (doen) installeren. Het is gebruiker niet toegestaan bestanden handmatig te wijzigen, extra bestanden aan de programmatuur toe te voegen of, behoudens in gevallen door de programmatuur aangegeven, bestanden anderszins aan te passen.

5.3 Indien is overeengekomen, dat wederpartij materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

5.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van de wederpartij, niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Verdia is gesteld of wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Verdia voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Verdia leiden en kunnen extra kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht.

5.5 In de gevallen dat medewerkers van Verdia ten kantore van wederpartij werkzaamheden verrichten, zal wederpartij er voor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wederpartij zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Wederpartij brengt de ruimten waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar (op) geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met de daaraan door Verdia gestelde eisen met betrekking tot onder andere temperatuur, vochtigheidsgraad en stroomtoevoer.

 

Inspectie en klachten

 

Artikel 6

6.1 Klachten dienen door de wederpartij binnen twee weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan Verdia te worden meegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele - uit een gebrek voortvloeiende - aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 9 is bepaald.

6.2 De wederpartij is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruik van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor Verdia te vermijden. Wederpartij zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan Verdia de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat wederpartij niet vrij producten aan Verdia te retourneren voordat Verdia hiermee heeft ingestemd.

 

Leveringstermijnen

 

Artikel 7

Door Verdia genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Verdia en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een extensieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor wederpartij. Verdia is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.

 

Beëindiging

 

Artikel 8

8.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

8.2 Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Verdia nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Verdia voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

8.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1: is de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend; kan Verdia de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Verdia zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Aansprakelijkheid

 

Artikel 9

9.1 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van Verdia, is Verdia slechts aansprakelijk voor schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke aansprakelijkheid zijdens Verdia uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.

9.2 Verdia is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voorzover haar geen beroep op dit artikel (lid) toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50 % van de op grond van de overeenkomst met wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW. Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Verdia nimmer meer verschuldigd zijn dan 50 % van de door haar over de 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met de door Verdia verleende crediteringen.

9.3 Wederpartij vrijwaart Verdia voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de wederpartij tenzij de wederpartij deze aanspraken zelf jegens Verdia geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als wederpartij de schade zelf geleden zou hebben.

9.4 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Verdia ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

 

Garantie

 

Artikel 10

10.1 Verdia garandeert dat opgaaf door haar van (enige aanduiding van) haar producten of diensten met zorg wordt gedaan, doch Verdia kan er niet voor instaan dat terzake geen (kleine) afwijkingen zullen voorkomen. 10.2 Verdia geeft 1 jaar garantie op alle nieuw geleverde systemen en onderdelen. Het defecte systeem wordt door Verdia gerepareerd, vervangen of vergoed. Het betreffende systeem of onderdeel dient hiervoor franco te zijn aangeleverd bij Verdia. Elke vorm van garantie vervalt wanneer blijkt dat het defect te wijten is aan het onvakkundig gebruik van de apparatuur of wanneer reparaties door derden zijn uitgevoerd.

 

Overmacht

 

Artikel 11

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Verdia, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Telecommunicatie

 

Artikel 12

Indien bij het onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen basissupport, of andere dienstverlening door Verdia gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde.

 

Verdia is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

Artikel 13

13.1 De overeenkomsten tussen Verdia en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.

ICT DIENSTVERLENING

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, nr.: 24430687